Skip to main content

โฮสจูมล่า 1.6 ต้องมีอะไรบ้าง

สำหรับ จูมล่า 1.6 ที่ใกล้ออกมาเต็มที เราต้องเตรียม โฮสรองรับ joomla 1.6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาดูกันว่า มีอะไรที่เปลี่ยนไป

PHP Version  ต้องเป็น 5.2.4 ขึ้นไป
MySQL Support    ต้องเป็น 5.0 ขึ้นไป   
Zlib Compression Support    
XML Support    

MB Language is Default    
MB String Overload Off    
INI Parser Support   
JSON Support