เว็บเร็วขึ้น กับ mod_deflate

แค่เพิ่ม code ด้านล่างลงไปในไฟล์ .htaccess เว็บเราจะเร็วขึ้น เลยครับ host ต้องรองรับนะครับ

<IfModule mod_deflate.c>
<FilesMatch "\.(php|js|css)$">
SetOutputFilter DEFLATE
</FilesMatch>
</IfModule>